वान्‍दिक [wan‍dikʌ] 1ना. भविष्य future (Sem. Domain 8.4.5.3.4 -ढिलाइ) 2क्रि. प. पछि after, later, afterwards