उन्‍खेप्‍मा [un‍kʰep‍ma] (1sg pres उन्धेत्‍वाङ्‌; 3sg past उन्देहेतु) क्रि. 1तानेर लानु (Sem. Domain 4.3.4.6.1 -बिग्रनु) 2अपहरण गर्नु kidnap