उप्‍पाछाक [up‍patsʰakʌ] ना. 1छाउरा young of a bear, lion, dog, cat, etc (Sem. Domain 1.6.7 -भाले र पोथी पशु) 2नाठो lover, kept husband (Sem. Domain 2.6.3 -जन्‍म;2.6.2.3 -अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध) 3पुलिङ्‍ग gender (Sem. Domain 2.6.5.1 -मानिस)