चामा निखुबा [tsama nikʰuba] ना. प. भान्‍से cook, kitchen maid (Sem. Domain 6.6 -पेशाहरू)