फाप्‍मा [pʰap‍ma] (1sg pres फावाङ्‌; 3sg past फा) क्रि. 1बाट्‍नु plait (hair, string, etc.) (Sem. Domain 5.4.3 -कपालको रेखदेख गर्नु) 2बुन्‍नु knit, weave