तुम्‍फुङ्‍सा [tum‍pʰuŋ‍sa] ना. अगौटे फल firstfruits (Sem. Domain 6.2.5.1 -अगौटे (पहिलो) फलहरू)